กุยบุรี

ช้างป่าควรอยู่ในป่า...เพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอ การปฏิบัติ คือ ให้ไปสร้างอาหารในป่าเป็นแปลงเล็กๆ และกระจาย กรณีช้างที่ออกมาชายป่าต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่า” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัส เรื่อง “คนกับช้าง” ไว้เมื่อ 5 กรกฎาคม 2542 จนเป็นที่มาของการน้อมนำพระราชดำรัสไปถือปฏิบัติกัน กลุ่มบริษัทสยาม ไวเนอรี่ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของการน้อมนำและสนองพระราชดำริโดยยึดเป็นพันธกิจ ในการดำเนินโครงการต่างๆ ทั้งด้านอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่า การสร้างความปลอดภัยให้สัตว์ป่า โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงงบประมาณ สนับสนุน ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2552 โดยมีโครงการต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฎิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การฟื้นฟูและจัดทำแปลงหญ้าจำนวน 200 ไร่ การสร้างโป่งเทียม และสร้างแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่า นอกจากนั้นยังปกป้องคุ้มครองดูแลความปลอดภัย โดยการสนับสนุนเงินรางวัลในการจับกุมผู้กระทำผิดในการล่าสัตว์ป่า ทั้งนี้กลุ่มบริษัทสยาม ไวเนอรี่ ได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี หรือ Power of Kuiburi อย่างต่อเนื่องและเต็มรูปแบบ จนเป็นที่มาของ Kuiburi Model

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image