นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัทสยามไวเนอรี่

1.บทนำ
กลุ่มบริษัทสยามไวเนอรี่ ในฐานะบริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและต้องการปกป้องข้อมูลดังกล่าวของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานในกลุ่มบริษัททุกคน ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 พร้อมกันนี้กลุ่มบริษัทสยามไวเนอรี่ ขอประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทสยามไวเนอรี่รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ โดยให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยใช้บังคับกับบริษัททุกบริษัทและพนักงานทุกท่านในเครือสยามไวเนอรี่ รายละเอียดดังนี้ บริษัท หมายถึง กลุ่มบริษัทสยามไวเนอรี่ทั้งหมดได้แก่ บริษัทสยามไวเนอรี่ จำกัด บริษัทสยามไวเนอรี่เทรดดิ้ง พลัส จำกัด บริษัทสยามไวเนอรี่ คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด และบริษัทอินสปายเรชั่น สยาม จำกัด ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย พนักงาน หมายถึง ลูกจ้างของบริษัททุกคน ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการเกี่ยวกับการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ทั้งนี้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นบริษัท
ผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่บริษัทแต่งตั้งและมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย
นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับ บริษัท ในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย บริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานรูปแบบอื่นที่ดำเนินการโดย บริษัท และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ บริษัท (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษัท (รวมเรียกว่า “บริการ”) รวมถึง

 1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา
 2. พนักงานของบริษัท
 3. คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
 4. กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ บริษัท
 5. ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัท
 6. ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดย บริษัท
 7. บุคคลอื่นที่ บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของพนักงาน ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น
  เรียกรวมกันว่า “ท่าน”
  นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว บริษัท อาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัท เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง
  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้นใช้บังคับ

3.แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวม
บริษัท เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของท่านจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
1.)ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก การลงทะเบียนออนไลน์ การสมัครงาน การลงนามในสัญญา การทำแบบสำรวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษัท หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับ บริษัท ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษัท เป็นต้น
2.)ข้อมูลที่ บริษัท เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัท ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

4.วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1)เพื่อประกอบการทำธุรกรรมหรือทำสัญญา
บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และใช้ เพื่อปฏิบัติตามสัญญา เพื่อปฏิบัติงาน จัดหาสวัสดิการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามลักษณะการทำงานตามสัญญาจ้าง หรือตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญา หรือใช้เพื่อประกอบการดำเนินการตามคำขอเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ยืนยันผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญารวมถึงเพื่อประกอบการดำเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล
2)เพื่อดำเนินการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และใช้ เพื่อสร้างบัญชีการใช้งาน การสมัครสมาชิก เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่านผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน เพื่อสอบถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของรัฐ 3)เพื่อดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและใช้เพื่อประโยชน์ด้านการรักษาความปลอดภัยประกอบการเข้าโรงงาน อาคาร สถานที่ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทในเครือสยามไวเนอรี่ทั้งหมด หรือเพื่อประโยชน์ด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง

5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานภายในบริษัทและบริษัทในเครือสยามไวเนอรี่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในข้อ 4. หรือตามหมายเรียกคำสั่งของศาลหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้น

6.การปฏิเสธการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีท่านปฏิเสธการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิเสธนั้นทำให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถตรวจสอบ ยืนยันตัวบุคคลรวมถึงยืนยันอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของคู่สัญญาได้ ส่งผลให้บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่านในฐานะคู่สัญญา หรือปฏิเสธการให้บริการใดๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้

7.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีของสัญญาบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นตลอดอายุของสัญญาและเก็บข้อมูลต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่สัญญาสิ้นผลใช้บังคับหรือในกรณีมีการดำเนินคดีระหว่างคู่สัญญา ผู้ควบคุมข้อมูลจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดและมีการดำเนินการบังคับคดีเสร็จสิ้น
กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อการดำเนินการด้านการตลาดหรือประชาสัมพันธ์บริษัทจะเก็บข้อมูลไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านรับบริการจากบริษัท โดยท่านสามารถแจ้งยกเลิกการรับบริการได้ตลอดเวลาเว้นแต่โดยสภาพของการบริการไม่อาจยกเลิกได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด
กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลไว้ในระยะเวลาตามมาตรฐานของการเก็บข้อมูลและตามระยะเวลาอันควรในการเก็บข้อมูลนั้นๆ

8.การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับภายใต้มาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และไม่เปิดเผยกับบุคคลอื่นเว้นแต่เพื่อบรรลุวัตุประสงค์แห่งการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลตามที่ได้แจ้งหรือขอความยินยอมไว้เท่านั้น

9.ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้
สิทธิในการถอนความยินยอมโดยการถอนความยินยอมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลเว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ สิทธิในการคัดค้านหรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นท่านได้ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล สิทธิในการแจ้งให้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สิทธิร้องเรียนในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอหรือดำเนินการตามคำขอเพียงบางส่วน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด

10.นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
“คุกกี้” (Cookies) หมายถึง Data file ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของ่ทานซึ่งใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของเจ้าท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน

11.วัตถุประสงค์ของการใช้ Cookies
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านทุกรายผ่านทางระบบ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานและเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของเจ้าของข้อมูลรวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าว

12.ประเภทของ Cookies ที่ใช้
เว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วย Cookies ดังต่อไปนี้
1.) Functionality Cookies: คุกกี้ประกอบการทำงานของแพลตฟอร์ม ถูกใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการ เฉพาะบุคคลมากขึ้น เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม
2.) Advertising Cookies: คุกกี้สำหรับการโฆษณา ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชมและรวมถึงลักษณะการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน และใช้เพื่อการประเมินประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาต่างๆ
3.) Strictly Necessary Cookies: คุกกี้ทางเทคนิค เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
4.) Performance Cookies: คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์ม คุกกี้ประเภทนี้จะจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
5.) Third-party Cookies: คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม อาทิ Google Analytics

13.การตั้งค่าคุกกี้
ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ในบราวเซอร์ของท่านได้ ตามลิ้งค์นี้ หากท่านมิได้ปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เท่ากับยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามหนังสือฉบับนี้

14.ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ เลขที่ 174/1-4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์: 02-5335600
อีเมล์:ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
กลุ่มบริษัทสยามไวเนอรี่