โครงการ CSR เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา

เพื่อสร้างความรู้ ปลูกฝังเยาวชนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จากการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เด็กๆ มีโภชนาการที่ดีจากการนำผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหารกลางวัน เช่น ผักปลอดสารพิษ ไข่ไก่ ปลา และกบ ทั้งนี้ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน จากพืชผลทางการเกษตรที่เหลือใช้จากโครงการอาหารกลางวันของเด็กๆ อีกด้วย

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image