ห้องสมุดก้อนดิน

แผนการพัฒนาชุมชนเพื่อให้สอดคล้องและผสมผสานการเรียนการสอนให้แก่เยาวชน ได้เริ่มก่อตั้งและวางแผนงานดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ 2553 ซึ่ง แนวทางดำเนินงานคือการให้ประชากรในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ พึ่งพาตนเองได้อยู่บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง โดยยึดหลักปรัชชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทาง และให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนให้กับเยาวชน . บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด ได้เข้ามามีส่วนร่วมวางแผนการดำเนินงานโดยให้มีความสอดคล้องสอดคล้องกับวิถีและหลักการดำเนินชีวิตของชุมชน รวมถึงการดำเนินชีวิตที่ไม่รบกวนธรรมชาติ จึงได้ดำเนินการสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนขึ้น สนับสนุนการก่อสร้างห้องสมุดบ้านดิน เฉลิม-ดารณี อยู่วิทยา ขึ้นที่บ้านคอกช้าง ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนิน การกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้น และยังเป็นศูนย์รวบรวม,ศึกษา สำหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงสนับสนุนทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ให้เด็กๆ และส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้แก่เยาวชนที่จะเติบใหญ่ต่อไปในอนาคต และนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อนำไปพัฒนาชุนชนอื่นๆต่อไป

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image