โครงการพัฒนาโพรงรังเทียมนกเงือกจากถังไวน์เก่า

นกเงือกถูกยกย่องเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก เพราะเมื่อฤดูผสมพันธุ์มาถึงนกเงือกจะใช้วิธีการนำเศษดินเศษอาหาร และมูลของนกมาปิดปากโพรงเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์อื่น และความอบอุ่น และขังตัวเมียไว้ด้านใน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญมากเพราะตัวเมียจะผลัดขน ออกไข่และฟักไข่จึงไม่สามารถบินได้ ตัวผู้จะมีหน้าที่หัวหน้าครอบครัวหาอาหารมาป้อนแม่และลูกจนให้สามารถบินได้ จึงจะเจาะปากโพรงออกมา ดังนั้นช่วงนี้จึงถือเป็นช่วงที่สำคัญเพราะหากตัวผู้ถูกมนุษย์ล่าก็เสมือนฆ่าอีกสองชีวิตที่อยู่ในโพรงรังที่รออาหารจากพ่อ นอกจากนี้แล้วนกเงือกยังมีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งพวกมันถูกใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ความสมบูรณ์ของป่า ที่ครั้งอดีตสามารถพบได้เกือบทั่วประเทศ แต่ปัจจุบันต้องเป็นผืนป่าที่มีความสมบูรณ์เท่านั้น .ด้วยลักษณะการหากินที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะพืชอาหารหลักของนกเงือกมีมากกว่า 100 ชนิด การถ่ายมูลในแต่ละครั้งตลอดระยะทางการบินทั่วผืนป่า เมล็ดตกลงสู่พื้นดินงอกเงยเป็นต้นกล้าและเจริญเติบโตเป็นต้นไม้รวมตัวกันเป็นกลุ่มป่าขนาดใหญ่ต่อไป เราจึงเรียกนกเงือกว่า “นักปลูกป่า” ที่มีประสิทธิภาพ

แต่นกเงือกมีความอ่อนไหวต่อพื้นที่ป่าที่เปลี่ยนแปลงไป ถิ่นอาศัยของพวกมันกลับถูกคุกคาม จากมนุษย์ ปัญหาการลดลงของป่าไม้ที่สมบูรณ์จึงส่งผลกระทบต่อนกเงือกโดยตรง และอาจเดินหน้าเข้าสู่ขั้นวิกฤติถึงขั้นสูญพันธุ์ในไม้ช้า เพราะไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่นกจะสามารถอาศัยโพรงรังบนต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ซึ่งนับว่าเหลือน้อยมากในธรรมชาติ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโพรงรังเทียมจึงได้เกิดขึ้น โครงการพัฒนา โพรงรังเทียม นกเงือกจากถังไวน์เก่า เป็นโครงการวิจัย ที่ สยามไวเนอรี่ ทำร่วมกับมูลนิธิศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.ดร.พิไล พูลสวัสดิ และออกแบบโดย อ.ชาคร ผาสุวรรณ คณะมัฑนศิลป มหาวิทยาลัย ศิลปากร การพัฒนาโดยการนำถังไวน์เก่ามาทำโพรงรังเทียมนกเงือก และนำไปติดตั้งยัง ไร่องุ่นหัวหิน ฮิลล อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดี นราธิวาส สวนป่าปรมาภิไธย จ.ยะลา และกรงเพราะเลี้ยงโครงการพระราชดำริป่าหาดทรายใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อติดตั้งแล้วจะได้ทำการวิจัยถึงการใช้ประโยชน์ ซึ่งโครงการดังกล่าวนับว่าเป็น นวัตกรรมการอนุรักษ์ ครั้งแรกของโลกที่ โดยการนำถังไวน์เก่าที่เหลือใช้ในภาคอุตสาหกรรม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอนุรักษ์นกเงือกโดยนำไปติดตั้งในป่าธรรมชาติ ทั้งนี้จากการศึกษา วิจัย และค้นคว้าถึง พฤติกรรมการขยายพันธุ์ของนกเงือกทั้งโพรงธรรมชาติและ โพรงเทียมก็ไม่แตกต่างกัน อีกทั้งได้นำวัสดุที่เหลือใช้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image