“สยาม ไวเนอรี่” คุมเข้มเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

กลุ่มบริษัท สยามไวเนอรี่ สร้างความเชื่อมั่น เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เพิ่มความเข้มข้นในการคัดกรองพนักงานสายการผลิต สวมถุงมือ หน้ากากอนามัย พร้อมสร้างความเข้าใจตระหนักรู้รับผิดชอบต่อสังคม

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ กลุ่มบริษัท สยามไวเนอรี่ ผู้นำในการผลิตไวน์และเครื่องดื่มเพื่อไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมี่ยมในภูมิภาคเอเชีย ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยของพนักงานและความปลอดภัย ในการผลิตทุกขั้นตอน โดยได้มีการเตรียมความพร้อมและดำเนินมาตรการในการดูแล เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั่วประเทศ

          โดยทางบริษัทฯ ได้ออกมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุดสำหรับพนักงานในสายงานการผลิต ด้วยการตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณทางเข้าออกเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ และให้พนักงานทุกคนสวมถุงมือและหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น ระหว่างปฏิบัติงานตลอดเวลาไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณี ตามมาตรฐาน GMP& HACCP หากเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานทันที

          ควบคุมสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต ด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียสน้ำร้อนที่ 85 องศาเซลเซียส และลมที่ผ่านการกรอง รวมถึงยังได้นำผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบเชื้อโดยห้องปฎิบัติการมทั้งภายใน (มาตรฐานห้องปฎิบัติการ ISO 17025) และจากห้องปฎิบัติการภายนอก และมีการกรองสินค้าก่อนการบรรจุด้วย Cross Flow filtration ขนาด 0.2 ไมครอน และกระบวนการบรรจุ ผ่าน Sterile filtration 0.45 ไมครอน

          นอกจากนั้นอาคารบริเวณโดยรอบ จุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได สวิตช์ไฟ เป็นต้น ยังได้มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีระบบการระบายอากาศ เพื่อถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม จัดวางนํ้ายาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ประตูทางเข้าออก อ่างล้างมือ ห้องสุขา และจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ พร้อมอบรมสร้างการตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

          และเพื่อป้องกันความเสี่ยงของพนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ บริษัทฯ ยังได้นำมาตรการรักษาระยะห่างมาใช้อย่างเคร่งครัด โดยปรับเปลี่ยนการประชุมทั้งภายในและภายนอกเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะอนุญาตให้เข้าภายในบริเวณพื้นที่เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น และต้องตรวจอุณหภูมิก่อนทุกครั้ง โดยระหว่างพูดคุยหรือประชุมต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมเป็นต้นไป บริษัทฯ ยังได้เริ่มใช้มาตรการทำงานจากบ้าน(Work From Home)โดยพนักงานที่ไม่มีความจำเป็นให้ทำงานจากที่บ้าน ส่วนพนักงานที่ยังมีจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ จะแบ่งออกเป็นทีมสลับวันเข้ามาทำงาน เพื่อลดความแออัด และไม่กระทบต่อคุณภาพของงาน

          กลุ่มบริษัท สยามไวเนอรี่ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ตระหนักและใส่ใจพร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างกระชั้นชิดเพื่อให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าด้วยมาตรฐานสูงสุด