โครงการ ปลูกฝังคนรุ่นใหม่หัวใจอนุรักษ์

บริษัทสยามไวเนอรี่ปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ทั้ง4 ภาค เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อนำมาประสานให้สอดคล้องภายใต้โครงการ “ ปลูกฝังคนรุ่นใหม่หัวใจอนุรักษ์ ” อันเป็นการสร้างพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีใจเป็นนักอนุรักษ์ที่เข้มแข็งรวมให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นที่ตนอาศัย ทั้งยังปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่น เกิดความรัก ความหวงแหน สร้างจิตสำนึกในการที่จะร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงาม อันจะเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้อยู่คู่ท้องถิ่นสืบต่อไปในอนาคต.

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image