กลุ่มบริษัทสยาม ไวเนอรี่ ให้การสนับสนุน “โครงการปันน้ำใจให้ช้างป่าและสัตว์ป่า” ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ปัจจุบันจำนวนประชากรช้างป่า กระทิง และสัตว์ป่าอื่นๆ ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัท สยาม ไวเนอรี่ จึงได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนแก่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ในการขยายพื้นที่ปรับปรุงแปลงหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ให้มากขึ้น จากเดิม 200 ไร่ เป็น 450 ไร่ โดยแบ่งเป็นจำนวน 4 แปลง ได้แก่ แปลงบริเวณผาชมสัตว์ป่า, แปลงบริเวณป่าสน, แปลงบ่อ 3 และแปลงบ่อ 8

เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโครงการนี้ต่อไป เพื่อเป็นส่วนช่วยให้ผืนป่ากุยบุรีมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารสัตว์ป่ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่และทำลายพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอีกด้วย

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image